Miljöpolicy

 

Miljömål

Invite Europe och WHOPs mål är att i så liten utsträckning som möjligt påverka vår miljö negativt.

Vi arbetar aktivt för att få samtliga plagg certifierade enligt Öko-Tex standard 100. Övriga mål ska uppfyllas omgående och efterlevas kontinuerligt.

Vi har åtagit oss att agera ansvarsfullt gentemot det samhälle vi verkar i. Vi samarbetar med våra leverantörer för att förbättra den sociala och miljömässiga standarden i de fabriker där våra kläder produceras. Vi vill därigenom bidra till en hållbar utveckling på dessa områden. För att leva upp till denna ambition har Invite antagit följande principer:

Vi ska:

 1. Alltid ta hänsyn till vår personals och våra kunders hälsa och säkerhet. Genom att anta försiktighetsprincipen kommer vi fortlöpande att uppdatera våra restriktioner mot användning av kemikalier som kan vara hälso- eller miljöfarliga i produktionen av våra kläder och övriga produkter.

 2. Kontinuerligt hålla oss uppdaterade om nyheter och lagstiftning inom miljöområdet. Vi nöjer oss inte med att alltid följa rådande lagstiftning utan vill inom vissa områden nå längre än vad lagen kräver.

 3. Bedriva vår verksamhet så att naturresurser används på ett så effektivt sätt som möjligt.

 4. Utveckla nya och kontinuerligt förbättra existerande miljökrav på inköp av produkter och tjänster.

 5. Undervisa, informera och motivera vår personal till delaktighet och ansvar och därigenom göra miljöarbetet till en integrerad del av våra dagliga rutiner.

 6. Specificera för våra leverantörer våra krav på gott uppförande när det gäller såväl miljö som mänskliga rättigheter samt att följa upp att våra leverantörer förbättrar sin verksamhet i linje med dessa krav.

Gröna transporter

Rena och effektiva transporter med begränsad påverkan på klimatet.

Vår miljöutbildning av personal

En av förutsättningarna för att miljöarbetet ska bli framgångsrikt är en kunnig och engagerad medarbetare.

Miljöutbildning ska ge:

 1. kunskaper om miljöfrågor och miljömålen hos oss.
 2. kunskaper om den egna verksamhetens miljöpåverkan
 3. kännedom om vår miljöpolicy
 4. kännedom om vår egna miljöpolicy och miljöledningsprogram, och mål och åtgärder för dessa, samt bidra till:
 5. ett ökat engagemang i miljöarbetet som stimulerar till konkreta åtgärder.
Denna Miljöpolicy utgör grunden för vårt miljö-, klimat- och hållbarhetstänkande. Vi betraktar den som ett långsiktigt åtagande som ska förverkligas etappvis och i mån av resurser samt utifrån vår prioritering för en renare framtid genom att:

 1. Inte enbart uppfylla myndigheternas minimikrav det vill säga miljölagstiftning samt föreskrifter, utan att gå ett steg längre, relaterat till våra miljöaspekter, där det är tekniskt och ekonomiskt möjligt med hänsyn till miljöfördelarna.
 2. Tillämpa en helhetssyn på våra tjänsters miljö- & klimatstörning.
 3. Där vi kan påverka, välja arbetsmetoder som är skonsamma mot miljö- & klimat.
 4. Marknadsföra arbetskläder med ständigt förbättrade miljöegenskaper.
 5. Vid behov och när möjlighet ges, bedriva miljö-, klimat- och hållbarhetsarbete i samarbete med våra kunder och leverantörer. Vid initiativ från miljövårdande myndigheter, miljöorganisationer och närboende är vi alltid öppna för samarbete.
 6. Involvera och fortlöpande utbilda alla Medarbetare i vårt miljö-, klimat- och hållbarhetsarbete.
 7. Informera om vår verksamhet och våra tjänsters miljö-, klimat- och hållbarhets-påverkan på ett öppet och objektivt sätt, här på hemsidan.
 8. Uppfylla vår miljöpolicy genom att arbeta med att förebygga föroreningar utifrån våra betydande miljöaspekter.
 9. Kontinuerligt jobba med förbättringar som gynnar miljön genom löpande uppföljning av våra fastställda, övergripande och detaljerade miljömål.

VD och ledningen har det yttersta ansvaret för att miljöpolicyn är dokumenterad, införd, underhållen och kommunicerad till alla personer som arbetar på uppdrag av oss samt att den är tillgänglig för allmänheten.

 

Stefan Gustavsson, VD och Miljöansvarig