Uppförandekod

 

 1. Invite Europe AB och WHOP uppförandekod gäller inte bara för oss utan även för samtliga av våra leverantörer. Vår ambition är att bedriva affärer på ett ansvarstagande och förnuftigt sätt för både människan och miljön.
 2. Vi och våra leverantörer ska alltid följa nationella lagar och arbeta för att hälsa, miljö och säkerhet prioriteras.
 3. Skriftliga anställningsavtal till alla anställda!
 4. Lika lön för alla, för arbete av lika värde! Minimikrav är den nationellt lagstadgade minimilönen. Lönen ska betalas regelbundet. Övertidsarbete ersätts enligt arbetstidslagen. Arbetet får ej överskrida den nationellt lagliga gränsen för arbetstid.
 5. Tvångsarbete av någon art accepteras inte. Ej heller barnarbete. Vi arbetar för att inga personer under 18 år arbetar hos någon av våra leverantörer.
 6. Anställda har rätt att fritt bilda och ansluta sig till egna organisationer som representerar deras intressen.
 7. Vi tar avstånd från all diskriminering av någon art, t.ex. hudfärg, kön, sexuell läggning osv.
 8. Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk samt följa nationell lagstiftning.
 9. Vi är emot all korruption och bestickning.
 10. Kontroller och uppföljning av våra leverantörer utförs både av oss och anlitade personer på uppdrag av oss.
  Överträdande av uppförandekoden kan medföra att samarbetet avslutas omgående.

 

Stefan Gustavsson, VD